23 Şubat 2012 Perşembe

Allah'a ve peygambere atılan büyük iftira: RECM (taşlayarak öldürme)

Bilindiği üzere zina İslam’da büyük günahlardandır ve müslümanların bu günahtan sakınması gerekmektedir.
Fakat Asr-ı saadette bile müslüman olduğunu söylese de nefsine yenik düşerek bu günahı işleyen insanlar olmuştur ve peygamberimiz döneminde bu suçu işlediği dört şahitle apaçık tespit edilenlere Allah, bekâr-evli, erkek-kadın ayırt etmeden toplum önünde 100 celde (yalnız deriyi acıtan ince değnek) vurulmasını uygun görmüştür. Bu cezayı Nur Suresi’ndeki şu ayetlerden öğreniriz:
Zina eden kadınla zina eden erkek... Yüz vuruş vurun her birinin ciltlerine... Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini konusunda bunlara acıma duygusu sizi yakalamasın. Müminlerden bir grup da bunların cezalarına tanık olsun. (24:2)
Peygamberimizin vefatından uzunca bir süre sonra hadislerin Kur’an’a ortak koşulması ile birlikte mezhepler tarafından zinanın cezası “recm” yani taşlayarak öldürme olarak uygulanmaya başlanmıştır. Allah adına din uyduran müşrik karakterli kalbi hasta insanlar, Kuran’daki celde cezasının bekarken zina yapanlara verilmesini, evliyken zina yapanların ise taşlanarak öldürülmesini yani recmedilmesini uygun görmüşlerdir(!!!) Böylelikle Allah’a ve peygambere iftira atılmış ve recmle ilgili ayetlerin aslında nazil olduğu yani vahyedildiği ama ayetleri Aişe’nin odasına giren keçinin yediği gibi gülünç iddialar ortaya atılmıştır.
Günümüzde de ne yazık ki şeriatla yönetilen ülkelerde bu iğrenç, insanlık dışı ceza uygulanmakta ve hem Allah’a hem de peygambere bu yolla iftira atılmaktadır.Oysa yüce Allah Kuran’da buyurur ve recmi savunan bu hasta karakterli insanlar da bu ayetleri sözüm ona bilip durur:
“…Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.” (Maide 44)
“…Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.” (Maide 45)
“…Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir.” (Maide 47)
Ve yine Rabbimiz müşriklerin, Allah’ın indirdiğine değil de atalarına uyarak, Allah’a nasıl iftira atabildiklerini şu ayetlerle bize göstermektedir:
Araf 28 Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: "Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu." De ki: "Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?"
Şimdi öncelikle evli olduğu halde zina edenleri taşlayarak öldürmenin Kuran’a niçin ters yani Allah’a ve peygambere atılmış pis bir iftira olduğuna delillerle bakalım:

Nisa 25 İnanmış hür kadınları nikâhlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin altındaki genç, mümin köle kızlarıdan biriyle evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onları, ailelerinin izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezasının YARISI uygulanacaktır. Bu, köle ile evlenme yolu, günaha ve sıkıntıya girmekten korkanınız içindir. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok affedici, çok merhametlidir.
Yukarıdaki ayetten açıkça görülmektedir ki hür olmayan “evli” kadına verilen ceza hür olana verilenin yarısı kadardır. Taşlanarak öldürülme cezasının yarısı diye bir şey  olabilir mi? Elbette olamaz. Oysa 100 celdenin yarısı olur ki bu da 50 celdedir. Bu demektir ki Kur'an'a göre hür olmayan evli kadın zina ederse 50 celdeyle, hür olan evli kadın ise 100 celde ile toplum önünde cezalandırılır.  
Son olarak Kur'an'a göre taşlama cezasını uygulayan ya da müminleri bununla tehdit eden insanların nasıl insanlar, kimler olduklarına bakalım:
İbrahim peygamberin putperest babası ona şöyle der:
"Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi seni taşlarım. Uzun bir süre uzak kal benden!" (Meryem, 46)
Nuh peygamberi de müşrikler böyle tehdit etmişlerdir:
"Ey Nûh! Eğer bu işe son vermezsen, vallahi taşlananlardan olacaksın."(Şuara, 116)
Firavun kavminin Musa peygambere yaptıkları:
"Ben, beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığındım." (Dühan, 20)
Ashab-ı Kehf'in yine inkarcılarca taşlanma olasılığı:
"Çünkü onlar sizi ellerine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut da sizi kendilerinin milletine döndürürler. O takdirde bir daha asla kurtulamazsınız." (Kehf, 20)


Ayetlerden de açıkça görüldüğü üzere Kur'an'da taşlama/ recm müşrikler, putperestler tarafından  uygulanan bir cezadır.
Müslümanların, müslüman olduğunu iddia edenlerin bir an evvel bu insanlık dışı uygulamadan vazgeçip, dinin kaynağının yalnızca Kur'an olduğu konusunda Allah'a teslim olarak tövbe etmeleri gerekmektedir.